Autópálya
Autópálya forgalma dokumentáció

A feladat

Autópálya forgalma

Készítsen objektummodellt az autópálya forgalmának modellezésére! Egy L cellára osztott autópályán N autó van. Egy cellában csak egy autó tartózkodhat egyszerre, így L-N cella üres. Minden autónak van egy egész értékű sebessége. A szimulációt ciklusonként végezzük. Minden ciklusban minden autóra elvégezzük a következő műveleteket:

 1. Ha egy autó sebessége még nem érte el a maximumot (5), akkor a sebességét eggyel megnöveljük.
 2. Ha egy autó előtt levő üres cellák száma (az előtte levő autóig) kisebb, mint a sebessége, akkor az autó sebességet lecsökkentjük az előtte levő üres cellák számának megfelelő értékre.
 3. Egy adott p(=0.15) valószínűséggel csökkentjük a mozgó autók sebességet eggyel. (Vezetők figyelmetlensége).
 4. Minden autót előremozgatunk annyi cellával, amennyi a sebessége. Egyszerű karakteres kimenetet feltételezve "rajzolja ki" az autópálya állapotát egy-egy szimulációs ciklus után. Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A megoldáshoz ne használjon STL tárolót!

A fenti szöveg a tárgy honlapjáról származik, ez a feladatkiírás, melynek pontjaira a dokumentáció során sokszor hivatkozom.

A feladatspecifikáció

A program induláskor két számot kér a felhasználótól: Az autópálya hosszát cellákban (L), majd az autók számát (N). Amennyiben N >= L, N < 2, vagy L < 3, a program figyelmezteti a felhasználót és új adatokat kér, amíg megfelelőt nem kap. Az autók eleinte véletlenszerűen vannak elszórva az L cellában, valamint sebességük kezdetben 0. Az autópályát úgy tekintjük, mintha egy kör lenne, vagyis amikor egy autó kilép az utolsó cellából, akkor az első cellába kerül, mintha az autópálya végtelen lenne. Ezután a program elkezdi a szimulációt: minden ciklusban, miután a fenti műveleteket elvégezte, kirajzolja az autópályát. Az autópálya teljes hosszában ír egy sort csupa „-” karakterből, a következő sorban jön az autópálya: üres cella esetén szóköz, autó esetén pedig egy jellegzetes karakter. Ezután egy újabb elválasztó sor zárja egy ciklus „kirajzolását”. A program egymás után öt ilyen ciklust rajzol ki, majd egy számot vár inputként:

• 1: Folytatás. Újabb öt ciklus fut le, ugyanazokkal a paraméterekkel.

• 2: Autópálya hosszának változtatása. Ezután a program ismét inputot vár, az autópálya új hosszát. Erre is vonatkoznak a korábbi feltételek. Miután megfelelő input érkezett, visszalépünk az előző választáshoz.

• 3: Autók számának változtatása. Ezután a program ismét inputot vár, az autók új számát. Erre is vonatkoznak a korábbi feltételek. Miután megfelelő input érkezett, visszalépünk az előző választáshoz.

• 4: Kilépés a programból.

Paraméterek változása esetén nem egy új szimuláció indul, hanem a meglévő változik meg, azaz az autók nem álló helyzetből indulnak, és nem feltétlen véletlen vannak elszórva. Az újonnan megjelent autók sebessége kezdetben a maximális sebesség fele, és véletlenszerűen lesznek elosztva a korábbi autók között, amik megtartják eddigi sebességüket. Ha az autópálya hossza megnő, akkor az eddigi cellák után keletkeznek új cellák, ahol kezdetben nem lesznek autók. Ha az autópálya hossza csökken, az egyszerűség kedvéért bizonyos autók törlődnek, majd helyettük újak keletkeznek a már kisebb szakaszon. Az autók számának csökkenése esetén véletlenszerűen kiválasztott autók törlődnek a szimulációból.

A speifikáció elején megfogalmazott feltélekre (félkövérben) is sokszor vissza fogok utalni a dokumentáció során.

Tervezés

A feladat megoldásához mindössze három osztályt használok, amik közül valójában csak egy lesz látható a felhasználó számára. A három osztály kapcsolata az alábbi UML diagramon látszik.

Autopalya osztály

Ez a felhasználó felé is publikus osztály. Ha egy autópályát szeretne modellezni a programjában, akkor egy Autopalya objektumot kell készíteni. A másik két osztályt ez az osztály tartalmazza, és csak a belső működéshez szükségesek. A feladata tehát a feladatban megadott ciklusok végrehajtása és a másik két osztály kezelése. Ennek az osztálynak két konstruktora is van: egy paraméter nélküli és egy kétparaméteres. Ha a paraméter nélkülit használjuk, akkor a szimuláció előtt még a hossz_valtozas() és autok_valtozas() függvénnyel be kell állítani az autópálya paramétereit, ha érdembeli szimulációt szeretnénk (a default kontruktor 0-ra állítja mindkét paramétert, így nem lesz túl érdekes a szimuláció). A két paraméteres konstruktor kivételt dob hibás paraméterek esetén, azonban ha ezt egy try blokkban próbáljuk kezelni, akkor a try blokkon kívül nem lesz elérhető az objektum. Ezért használható a default konstruktor is.

Auto_tarolo osztály

Ennek az osztálynak a feladata az Auto objektumokat tarolni. A konstruktorában mindent nullára állít. A tároló hosszát a hossz_no() és hossz_csokken(), míg az autók számát az autok_no() és autok_csokken() függvényekkel lehet állítani. Az Auto objektumokat az autok_no() függvényben foglalja, és a destruktorban szabadítja fel őket, valamint magát a tömböt is. A tömb valójában Auto*-eket tárol, és mérete az autópálya hosszával egyezik meg, az üres cellákat NULL pointer jelzi. Így könnyen eldönthető, hogy a tömb adott indexű cellája üres-e, és amikor az autók mozognak, nem kell az objektumokat másolni, csak a pointereket cserélni.

Auto osztály

Az autópálya egy autóját modellező osztály. Feladata az autó sebességét tárolni, és a sebességét változtatni a feladatban leírt első három pont alapján.

Indoklás, bővítés

Első ránézésre az Autopalya osztály akár feleslegesnek is tűnhet, a tagfüggvényei hasonlítanak az Auto_tarolo függvényeire. Az Auto_tarolo azonban egy tarolo objektum, ezért fontosnak gondoltam a felhasználóval és az autókkal való kommunikálást külön objektumba tenni, és ez az Autopalya. Így az Auto_tarolo függvényei mind a tömbre és annak tartalmára vonatkoznak, míg az Autopálya függvényei használják fel igazából a tömböt és végzik el az objektummodel tényleges feladatát.

Ha a modellt bővíteni szeretnénk, a legkézenfekvőbb talán az lenne, ha különböző járműveket tennénk az autópályára. Ezt könnyen megtehetnénk, ha az Auto osztály helyére felvennénk egy absztrakt Jarmu osztályt, és az Auto, valamint a további járművek ennek a leszármazottai lennének. Továbbra is célszerű lenne az üres cellákat NULL pointerként tárolni, hiszen a szimuláció szemppontjából a járműveket az üres cellától szeretnénk megkülönböztetni, nem egymástól, valamint a cellák cseréje ugyanolyan egyszerű maradna, mint most. Az Auto_tarolo osztályt lényegében nem kéne megváltoztatni, csak az Auto osztály helyett mindenhol Jarmu-re kellene hivatkoznia, de mivel nem volt feladat több járművet kezelni, csak az autónál maradtam.

Fontosabb algoritmusok

A dokumentáció következő fejezeteiben minden függvény szerepét és alapvető működését leírom, de a programban szerepel pár bonyolultabb algoritmus, ezeket ide kiemeltem.

Fisher-Yates

A fisher_yates(int hossz) függvény hossz hosszúságú int tömböt foglal, és feltölti számokkal 0-tól hossz-1-ig, majd a Fisher-Yates algoritmus szerint véletlenszerűen összekeveri az elemeket. Visszatér a tömb címével, amit a hívónak (pl. Auto_tarolo osztály tagfüggvényei) kell felszabadítania. A Fisher-Yates algoritmus itt használt változatának pszeudókódja (a tömb neve legyen tomb):

ciklus i = hossz-1-től 1-ig:

  j = véletlen egész úgy, hogy 0 <= j <= i

  tomb[j] és tomb[i] cseréje

A Fisher-Yates felhasználása

Az előbbi függvény által generált tömböt két helyen használom a programban: az Auto_tarolo autok_no() és autok_csokken() függvényeiben.

autok_no()

Itt a függvényt a szabad cellák számával hívom meg, hiszen az a célom, hogy az üres cellákban véletleszerűen osszam el az új autókat. A fisher_yates() függvény összekeveri a számokat, és ebből én leválasztom az első N darabot, ahol N = új autók száma. Ez az N hely lesz, ahova új autót rakok, de ez még nem a tömbbeli index, hanem az üres cellák indexe. A függvény által visszaadott tömböt (vagyis az első N elemét) növekvő sorrendbe rendezem, majd végigmegyek tömbön, közben számon tartva az üres cellák számát, és amikor egy olyan indexűhöz érek, ami szerepel a tömb első N elemében, akkor oda egy új autót generálok.

autok_csokken()

Hasonló az előző függvényhez, de itt az autók számát adom meg paraméternek, és a tömb első M elemét választom le, ahol M = törlendő autók száma. Miközben végigmegyek a cellákon, az autókat számolom, és ha egy olyan autóhoz érek, ami szerepel a tömbben, akkor azt törlöm a rendszerből.

A Tesztprogram

A feladatkiírás szerint a készíteni kell egy tesztprogramot is a modell bemutatására. Ez található az autopalya_main.cpp fájlban. Ez a tesztprogram létrehoz egy Autopalya objektumot paraméter nélkül, majd a felhasználótól kér be a paramétereket. Ezeket a hossz_valtozas() és az autok_valtozas() függvényekkel továbbítja az Autopalya objektumnak, ami rossz paraméterek esetén kivételt dob, amiket a tesztprogram kezel, és ilyenkor új adatokat kér a felhasználótól. Ezután a tesztprogram lefutatt öt ciklust, majd felajánlja a lehetőséget a felhasználónak, hogy megváltoztassa az autópálya paramétereit. Ezeket szintén a fent említett függvényekkel továbbítja az objektumnak. Kilépés esetén az Autopalya destruktora automatikusan lefut, ami lefuttatja az auto_tarolo destrukorát is, felszabadítva minden lefoglalt memóriát.

Tesztelés

A függvények és a program helyességét a gtest_lite.h segítségével teszteltem. Sajnos ezt a programot meglehetősen nehéz tesztelni, egyrészt mert a programban többször is előfordulnak direkt véletlenszerű viselkedések. Ezt úgy oldom meg, hogy a tesztesetek csak akkor futnak le, ha a CPORTA makró definiálva van minden projektfájlban. Ilyenkor az autók sebessége sosem csökken figyelmetlenség miatt (feladatkiírás 3. pontja), valamint az autok_no() az első üres cellákba teszi az új autókat, nem lesznek véletlenszerűen elosztva. Így a program minden eredménye előre látható és számítható, ami megkönnyíti a tesztelést. A másik probléma a teszteléssel, hogy a program eredménye csak a szabványos kimeneten jelenik meg, amit a gtest_lite-tal nem igen lehet ellenőrizni. Ezért a tesztesetek csak a függvények megfelelő működését ellenőrzik, a program egészét nem.

Auto_tarolo tesztesetei

 1. Ellenőrzi, hogy a konstruktor valóban nullára inicializálja-e az objektum tagváltozóit.
 2. Ellenőrzi, hogy a hossz_no() és az autok_no() függvények növelik-e a tagváltozók értékét, valamint hogy ténylegesen keletkeznek-e új autók.
 3. Ellenőrzi, hogy a csere() függvény a megfelelő esetekben dob-e kivételt, valamint hogyha nem dobott kivételt, akkor tényleg megtörtént-e a csere.
 4. Ellenőrzi, hogy a hossz_csokken() és az autok_csokken() függvények csökkentik-e a tagváltozók értékét, valamint hogy ténylegesen törlődnek-e (a megfelelő) autók.

Auto tesztesetei

 1. Ellenőrzi, hogy az Auto konstruktora helyesen állítja be a kezdősebességet az allo paraméter alapján.
 2. Ellenőrzi, hogy az autók sebesseg_valtozas() függvénye a várt eredményt adja kettő jellegzetes esetben. (kevesebb, illetve több üres cella van előtte, mint a jelenlegi sebessége)
 3. Ellenőrzi, hogy az objektum voltmar boolean tagváltozója megváltozott-e a sebbesség változást követően.

Autopalya paraméter nélküli konstruktorához kapcsolódó tesztesetek

Ellenőrzi, hogy az Autopálya osztály hossz_valtozas() és autok_valtozas() függvényei helyes esetekben dobnak-e kivételt.

Autopalya kétparaméteres konstruktorához kapcsolódó tesztesetek

Ellenőrzi, hogy az Autopalya kétparaméteres konstruktora a megfelelő esetekben dob kivételt.

A memóriaszivárgás ellenőrzése

A program fejlesztés közben folyamatosan egy projektben volt a memtrace.h fájlal, így bármilyen fellépő problémát kijavítottam. Emellett WSL-en keresztül a Valgrind memóriakezelés-ellenörzővel is teszteltem a programot. A kész program futása során nem sikeült előidéznem memóriakezelési hibát sem a memtrace.h szerint, sem a Valgrind szerint.

Konklúzió

Végül szeretnék pár szót írni a programról felhasználói szemmel. Amikor kiválasztottam ezt a feladatot, nagyon szívesen álltam neki a munkának, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy fog kinézni, valamint hogy milyen eredményt fogok kapni. Sajnos kicsit csalódnom kellett, hiszen a program konzolos felületen nagyon nehezen használható, azaz nagyon nehéz bármilyen következtetést levonni a szimulációból, hiszen annak változásait nehéz követni. Az talán egyértelműen látszik, hogy sok ciklus után az autók az autópálya vége felé feltorlódnak. Ez amiatt van, hogy a szimuláció hossza valójában nem végtelen, az autópálya utolsó autója előtt egy olyan autó van, ami szintén előre fog mozdulni a másik autóval együtt, de ezt a számolásban nem lehet figyelembe venni, hiszen valahonnan mégis el kell kezdenünk a ciklust.